Zheng Xiong, PH.D student in Department of Computer Science and Engineering, University of South Carolina
xiongzhengbupt@gmail.com

Jianjun Hu
Associate Professor in Department of Computer Science and Engineering, University of South Carolina
jianjunh@cse.sc.edu